Regulamin


Wstęp

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników systemów komputerowych, znajdujących się pod opieką Laboratorium Komputerowego (zwanego dalej LK) Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW bez względu na miejsce ich nauki lub pracy.

Postanowienia administracyjne

 • O przyznaniu prawa do korzystania z systemów komputerowych LK decyduje Dziekan Wydziału.
 • Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pracę systemów jest Laboratorium Komputerowe. Kierownik Laboratorium odpowiada przed dziekanem za sprawne działanie systemów.
 • Administratorzy mają prawo kontroli tożsamości osób korzystających z terminali komputerów oraz innego sprzętu znajdującego się pod opieką LK.
 • Prawo drukowania 100 stron semestralnie przyznaje się studentom w celu umożliwienia drukowania materiałów bezpośrednio związanych z procesem dydaktycznym.

Powinności użytkownika

 • Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swych zasobów przez wybór odpowiedniego hasła i utrzymanie jego tajności. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby należy natychmiast powiadomić o tym kierownika Laboratorium, Operatora lub Administratora. Tak samo należy postąpić w przypadku stwierdzenia możliwości dostępu do więcej niż jednego konta.
 • Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zaleceń administratora dotyczących technicznych warunków użytkowania systemów.
 • Użytkownik powinien informować pracowników Laboratorium Komputerowego o zauważonych awariach sieci/sprzętu, a także o każdej próbie naruszenia bezpieczeństwa systemów.
 • Użytkownik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie zniszczenia sprzętu komputerowego wynikłe z niewłaściwego jego użytkowania.
 • W swoich działaniach użytkownik powinien unikać działań utrudniających pracę innym użytkownikom systemu. Oznacza to m.in.:
  • dbałość o sprzęt komputerowy oddany mu do dyspozycji,
  • oszczędne wykorzystywanie miejsca na dysku,
  • oszczędne wykorzystywanie zajmowanej pamięci operacyjnej,
  • oszczędne wykorzystywanie czasu procesora.
Duże niewykorzystywane zbiory oraz nieużywane zbiory tymczasowe powinny być usuwane lub archiwizowane. Należy unikać obciążania systemów programami wykorzystującymi duże ilości zasobów w czasie zajęć dydaktycznych, w godzinach 8.00 - 20.00. Powtarzające się działania naruszające prawa innych użytkowników do spokojnej pracy i poufności ich danych mogą spowodować czasowe zawieszenie prawa do korzystania z systemów LK lub odebranie tego prawa.

Zakazy

 • Z konta na Wydziale może korzystać wyłącznie osoba, której zostało ono przydzielone i tylko w celu określonym przy jego przydzielaniu. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta, a także za szkody czy działania niezgodne z prawem poczynione przy użyciu jego konta. Stwierdzenie udostępnienia konta bądź hasła do niego innej osobie spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta.
 • Zabrania się wykorzystywania do celów komercyjnych sprzętu lub oprogramowania udostępnionego użytkownikom.
 • Nie wolno instalować i uruchamiać oprogramowania naruszającego bezpieczeństwo systemu i innych użytkowników (w szczególności programów wirusowych, programów monitorujących ruch w sieci itp.).
 • Kopiowanie programów udostępnionych w systemach komputerowych a będących własnością Wydziału jest zabronione. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania.
 • Zabrania się wykorzystywania własnej strony WWW do rozpowszechniania treści niezgodnych z polskim prawem, przy czym przez rozpowszechnianie rozumie się zarówno udostępnianie własnych dokumentów, jak również tworzenie trwałych połączeń do innych źródeł.
 • Zabronione jest odłączanie od sieci Ethernet i elektrycznej stacji roboczych w salach komputerowych. Notebooki można podłączać do wolnych gniazd elektrycznych, a także w salach ćwiczeniowych i na korytarzach.
 • Zabrania się wykorzystywania komputerów LK do jakichkolwiek gier.
 • Zabronione jest spożywanie posiłków lub napojów w pomieszczeniach Laboratorium jak również stawianie jakichkolwiek opakowań i naczyń zawierających napoje na biurkach obok klawiatur. Przez "pomieszczenia Laboratorium" należy rozumieć jego wszystkie sale wykładowe oraz korytarze na obydwu poziomach.
 • W trakcie prowadzonych w pracowniach LK zajęć można korzystać z wolnych stanowisk komputerowych wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. W takiej sytuacji należy dołożyć wszelkich starań, aby nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć. Jeśli nie odbywają się zajęcia, z sal można korzystać bez ograniczeń w godzinach otwarcia LK.

Prawa użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych Wydziału.
 • Laboratorium Komputerowe dołoży starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika.

Sankcje

Wobec użytkowników podejmujących działania sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje przewidziane w polskim prawie i sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Studiów UW. Ponadto Dziekan Wydziału za działania sprzeczne z niniejszym regulaminem może:

 • ograniczyć prawa użytkownika systemów LK,
 • czasowo zawiesić prawo użytkownika do korzystania z systemów,
 • odebrać prawo użytkowania systemów.