Systemy kontroli wersji

Laboratorium umożliwia założenie repozytorium w jednym z poniższych formatów:

  • Git
  • SVN
  • Mercurial

Aby otrzymać repozytorium należy wysłać e-mail na adres dev@mimuw.edu.pl zawierający:

  • nazwę repozytorium,
  • format (np. SVN itp.),
  • loginy

Dostęp do repozytoriów:

Nazwa użytkownika taka jak na maszynie students, hasło centralne.

 

SVN howto

Szczegółowy podręcznik oraz wersje instalacyjne można znaleźć pod adresem http://subversion.tigris.org

Jako szybkie wprowadzenie do SVN-a polecamy artykuł na http://wazniak.mimuw.edu.pl/

GIT howto

Szczegółowy podręcznik oraz wersje instalacyjne można znaleźć pod adresem http://git-scm.com/

Poniżej można zobaczyć przykładową sesję z repozytorium GIT

$ git clone https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl/test.git Cloning into test... Password for 'https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl': warning: You appear to have cloned an empty repository. $ echo test >plik.txt $ git add plik.txt $ git commit -a -m "added plik.txt" [master (root-commit) 82a4950] added plik.txt 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 plik.txt $ git push origin HEAD Password for 'https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl': Counting objects: 3, done. Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0) To https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl/test.git * [new branch] HEAD -> master $ git pull Password for 'https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl': Already up-to-date. $ echo drugi >>plik.txt $ git commit -a -m "edited plik.txt" [master 2c3762d] edited plik.txt 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-) $ git push Password for 'https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl': Counting objects: 5, done. Writing objects: 100% (3/3), 271 bytes, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0) To https://<użytkownik>@git.mimuw.edu.pl/test.git 82a4950..2c3762d master -> master