Wstęp

 • Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników systemów komputerowych, znajdujących się pod opieką Laboratorium Komputerowego (zwanego dalej LK) Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW bez względu na miejsce ich nauki lub pracy.

1. Administracyjne

 • 1.1. O przyznaniu prawa do korzystania z systemów komputerowych LK decyduje Dziekan Wydziału.
 • 1.2. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pracę systemów jest Laboratorium Komputerowe. Kierownik Laboratorium odpowiada przed dziekanem za sprawne działanie systemów.
 • 1.3. Administratorzy mają prawo kontroli tożsamości osób korzystających z terminali i innego sprzętu znajdującego się pod opieką LK.
 • 1.4. Prawo drukowania 150 stron semestralnie przyznaje się studentom w celu umożliwienia drukowania materiałów bezpośrednio związanych z procesem dydaktycznym.

2. Powinności użytkownika

 • 2.1. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swych zasobów przez wybór odpowiedniego hasła i utrzymanie jego tajności. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby należy natychmiast powiadomić o tym kierownika Laboratorium, operatora lub administratora. Tak samo należy postąpić w przypadku stwierdzenia możliwości dostępu do więcej niż jednego konta.
 • 2.2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zaleceń administratora dotyczących technicznych warunków użytkowania systemów.
 • 2.3. Użytkownik powinien informować pracowników Laboratorium Komputerowego o zauważonych awariach sieci/sprzętu, a także o każdej próbie naruszenia bezpieczeństwa systemów.
 • 2.4. Użytkownik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie zniszczenia sprzętu komputerowego wynikłe z niewłaściwego jego użytkowania.
 • 2.5. W swoich działaniach użytkownik powinien unikać działań utrudniających pracę innym użytkownikom systemu. Oznacza to m.in.:
  • dbałość o sprzęt komputerowy oddany mu do dyspozycji,
  • oszczędne wykorzystywanie miejsca na dysku,
  • oszczędne wykorzystywanie zajmowanej pamięci operacyjnej,
  • oszczędne wykorzystywanie czasu procesora.
  Duże niewykorzystywane zbiory oraz nieużywane zbiory tymczasowe powinny być usuwane lub archiwizowane. Należy unikać obciążania systemów programami wykorzystującymi duże ilości zasobów w czasie zajęć dydaktycznych, w godzinach 8.00 - 20.00. Powtarzające się działania naruszające prawa innych użytkowników do spokojnej pracy i poufności ich danych mogą spowodować czasowe zawieszenie prawa do korzystania z systemów LK lub odebranie tego prawa.

3. Zakazy

 • 3.1. Z konta na Wydziale może korzystać wyłącznie osoba, której zostało ono przydzielone i tylko w celu określonym przy jego przydzielaniu. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta, a także za szkody czy działania niezgodne z prawem poczynione przy użyciu jego konta. Stwierdzenie udostępnienia konta bądź hasła do niego innej osobie spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta.
 • 3.2. Zabrania się wykorzystywania do celów komercyjnych sprzętu lub oprogramowania udostępnionego użytkownikom.
 • 3.3. Nie wolno instalować i uruchamiać oprogramowania naruszającego bezpieczeństwo systemu i innych użytkowników (w szczególności programów wirusowych, programów monitorujących ruch w sieci itp.)
 • 3.4. Kopiowanie programów udostępnionych w systemach komputerowych a będących własnością Wydziału jest zabronione. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania.
 • 3.5. Zabrania się wykorzystywania własnej strony WWW do rozpowszechniania treści niezgodnych z polskim prawem, przy czym przez rozpowszechnianie rozumie się zarówno udostępnianie własnych dokumentów, jak również tworzenie trwałych połączeń do innych źródeł.
 • 3.6. Zabronione jest odłączanie od sieci ethernet i elektrycznej stacji roboczych w salach komputerowych. Notebooki można podłączać do wolnych gniazd sieciowych, a także w  salach ćwiczeniowych i na korytarzach. Takie gniazda znajdują się na 3 i 4 p. wieży północnej i na 4 p. wieży południowej oraz w bibliotece. Niektóre z nich są oznaczone napisem "notebook" - napis taki oznacza, że gniazdko jest uaktywnione.
 • 3.7. Zabrania się wykorzystywania komputerów LK do jakichkolwiek gier.
 • 3.8. Zabronione jest spożywanie posiłków lub napojów w pomieszczeniach Laboratorium jak również stawianie jakichkolwiek opakowań i naczyń zawierających napoje na biurkach obok klawiatur. Przez 'pomieszczenia Laboratorium' należy rozumieć jego wszystkie sale wykładowe oraz korytarze na obydwu poziomach.
 • 3.9. W trakcie prowadzonych w pracowniach LK zajęć można korzystać z wolnych stanowisk komputerowych wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. W takiej sytuacji należy dołożyć wszelkich starań, aby nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć. Jeśli nie odbywają się zajęcia, z sal można korzystać bez ograniczeń w godzinach otwarcia LK.

4. Prawa użytkownika

 • 4.1. Użytkownik ma prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych Wydziału.
 • 4.2. Laboratorium Komputerowe dołoży starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika.

5. Sankcje

 • Wobec użytkowników podejmujących działania sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje przewidziane w polskim prawie i sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Studiów UW. Ponadto Dziekan Wydziału za działania sprzeczne z niniejszym regulaminem może:
  • ograniczyć prawa użytkownika systemów LK,
  • czasowo zawiesić prawo użytkownika do korzystania z systemów,
  • odebrać prawo użytkowania systemów.