Działalność LK

Laboratorium Komputerowe (LK, LabKom) jest jednostką organizacyjną Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i mieści się w budynku Wydziału, przy ulicy Banacha 2. W okresie zajęć Laboratorium jest czynne w dni powszednie od godziny 8.30 do godziny 20.00, a w soboty od godziny 9.00 do godziny 14.30. W okresie wakacji i innych przerw godziny pracy są podawane na niniejszej stronie i na tablicach informacyjnych Laboratorium.

Laboratorium Komputerowe zajmuje się obsługą informatyczną Wydziału MIM UW w zakresie:

  • kont pracowniczych i studenckich,
  • poczty elektronicznej i innych usług na wydziałowych serwerach,
  • opieki nad sprzętem i oprogramowaniem w salach Laboratorium oraz Administracji Wydziału,
  • opieki nad serwerami wydziałowymi i usługami (m.in. DNS, FIREWALL, SMTP, POP3, IMAP, DHCP, HTTP, FTP, SSH, SAMBA, listy wysyłkowe, bazy danych, webmail, kopie zapasowe, CVS, SVN, dostęp przez X, RDP i inne),
  • opieki nad serwerami związanymi z projektami informatycznymi, które prowadzi Wydział,
  • opieki nad częścią drukarek wydziałowych (Administracja i publiczne drukarki sieciowe),
  • opieki nad siecią lokalną (gniazdka, adresacja IP, dostęp do Internetu, bezpieczeństwo, WI-FI),
  • złomowania i napraw sprzętu komputerowego,
  • wypożyczania projektorów multimedialnych i notebooków dla prowadzących zajęcia (w przypadku sal, w których projektory zamontowane są na stałe (5440, 5820, 4420, 4050, 4060, 4070, 5050, 5060, 5070, 2041, 2042, 2044, 2045), wypożyczane są jedynie piloty i kable sygnałowe),
  • drukowania prac dyplomowych (oraz innych w uzasadnionych przypadkach).

Prosimy o zgłaszanie awarii i problemów do pracowników odpowiedzialnych za ww. usługi. Szczegóły dotyczące zgłoszeń podano w dziale Kontakt.

Określenia związane z LK

Pracownie (laby):
Sale będąca częścią pomieszczeń Laboratorium Komputerowego, wyposażone w komputery, przeznaczone do prowadzenia zajęć i samodzielnej pracy studentów.
Akwarium (dyżurka):
Oszklone pomieszczenie przy korytarzu, pomiędzy pracowniami w sali 2040, w którym pełni dyżur operator. Telefon do akwarium: (22) 55 44 204
Zasady:
Zasady działania Laboratorium Komputerowego to zbiór spisanych (regulamin) i zwyczajowych reguł obowiązujących użytkowników korzystających z usług Laboratorium.
Pracownicy:
Operatorzy to pracownicy LK nadzorujący pomieszczenia z komputerami.
Administratorzy to pracownicy LK nadzorujący pracę systemów komputerowych.
Kierownik to pracownik LK odpowiedzialny za pracę całego zespołu zatrudnionego w Laboratorium. Aktualna lista pracowników i godziny dyżurów są opublikowane w dziale "Kontakt".

Zadania pracowników

Operatorzy mają za zadanie:
nadzorowanie porządku w pomieszczeniach Laboratorium, pomoc w diagnozowaniu problemów, odtwarzanie konfiguracji komputerów.
Administratorzy mają za zadanie:
konfigurowanie systemów serwerowych, przygotowanie konfiguracji dla komputerów w pracowniach, zarządzanie kontami i innymi usługami serwerowymi.
Kierownik ma za zadanie:
przygotowanie Laboratorium do realizacji celów określonych przez Wydział oraz nadzorowanie pracowników LK.