Podłączanie katalogu domowego pod Windows

Katalog domowy z maszyny duch został udosępniony i można go podłączyć na własnej stacji roboczej (podłączenie działa tylko w sieci wydziałowej).

Należy wybrać Start->Uruchom i wpisać \\duch\login Po podaniu nazwy użytkownika i hasła z ducha katalog będzie dostępny. Login to nazwa użytkownika na duchu.

Można podłączyć katalog domowy na stałe, wtedy będzie dostępny także po ponownym zalogowaniu: należy kliknąć dwukrotnie Mój Komputer, następnie z menu Narzędzia wybrać Mapuj dysk sieciowy. W polu folder należy podać \\duch\login

Aby dysk sieciowy był widoczny po kolejnym zalogowaniu, musi pozostać zaznaczona opcja Połącz ponownie przy logowaniu.

Podłączanie katalogu domowego pod Linuksem

Aby podłączyć katalog domowy z ducha pod Linuksem należy użyć polecenia:

mount -t smbfs -o username=login //duch/login /punkt-montowania
Aby można było wykonać ww. polecenie musi być zainstalowana obsługa smbfs, zwykle w popularnych dystrybucjach są to pakiety samba-client lub smbfs.